Algemene voorwaarden Taigerclinic

 

Artikel 1 Definities

 1. Taiger clinic is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het leveren van beautybehandelingen, waaronder in ieder geval begrepen laserbehandelingen (ofwel: ontharingsbehandelingen), alsmede het verkopen van beautyverkopen en cadeaubonnen in de webshoptaigerclinic.com.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Taiger clinic.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Taiger clinic en/of
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Taiger clinic en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Taiger clinic zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Taiger clinic en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Taiger clinic en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het leveren van beautybehandelingen, waaronder in ieder geval begrepen laserbehandelingen, en geleverde Producten alsmede alle andere door Taiger clinic ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Taiger clinic en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende beautyproducten en cadeaubonnen, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Taiger clinic
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Taiger clinic, te raadplegen via taigerclinic.com.

 

Artikel 2 Identiteit van Taiger clinic

 1. Taiger clinic is bij de KvK geregistreerd onder nummer 34244909 en draagt btw- identificatienummer NL001926071B13 Taiger clinic is gevestigd aan Reinaldapad 10 (2033 SX) te Haarlem (gelegen boven in het pannenkoeken paradijs).
 2. Taiger clinic is per e-mail te bereiken via hello@taigerclinic.com of middels de Website taigerclinic.com en telefonisch op +31850041578.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Taiger clinic en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Taiger clinic
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden

 

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
 2. Klant kan contact opnemen met Taiger clinic via de Website of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of
 3. De Overeenkomst komt tot stand middels een (elektronische) afspraakbevestiging via een online afsprakensysteem of het fysiek ondertekenen van het intakedocument alvorens de eerste
 4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een
 5. Als Taiger clinic een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Taiger clinic kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op het intakedocument van Taiger clinic dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Taiger clinic deze schriftelijk
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke intakedocument vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Taiger clinic.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Taiger clinic zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voerenn.
 2. Taiger clinic heeft ten aanzien van de beautybehandelingen slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Taiger clinic niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald. In welke mate de behandelingen aanslaan bij de Klant is mede afhankelijk van de Klant zelf. Ieder lichaam is immers uniek en kan anders reageren op de producten
 3. Taiger clinic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Taiger clinic de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Taiger clinic worden doorbelast aan de Klant
 5. De Overeenkomst kan alleen door Taiger clinic worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Taiger clinic bij het sluiten van de Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Taiger clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Taiger clinic worden verstrekt.
 6. Klant draagt er zorg voor dat Taiger clinic zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Taiger clinic hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Taiger clinic dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Taiger clinic en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Taiger clinic op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Taiger clinic en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Taiger clinic is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Taiger clinic goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Taiger clinic Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn
 2. Voorts is Taiger clinic bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Taiger clinic gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is

 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Cadeaubonnen vallen onder de regeling van de
 3. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Taiger clinic de Diensten (m.u.v. de cadeaubonnen) volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Taiger clinic en verklaart hij afstand te doen van het
 4. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten (m.u.v. de cadeaubonnen), op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde
 5. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
  1. Het Product heeft ontvangen;
  2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde
 6. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Taiger clinic het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig
 7. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft
 8. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Taiger clinic dit dan ook na te laten.
 9. Voorts treft Taiger clinic de volgende maatregelen:
  1. Taiger clinic neemt producten die niet meer in originele staat zijn niet retour. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
   • Het doosje om het product is niet meer aanwezig;
   • De zegel van het product is verbroken;
   • Het product is gebruikt
 1. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde
 2. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van
 3. Taiger clinic is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Taiger clinic kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te
 4. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Taiger clinic om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Taiger clinic onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst

 

Artikel 9 Annulering Product

 1. Annulering van de Overeenkomst na een bestelling via de Website of na het kopen in de zaak van Taiger clinic is niet meer mogelijk.

 

Artikel 10 Annulering Afspraak

 1. Klant kan 48 (zegge: achtenveertig) uur van tevoren de afspraak
 2. Bij annulering korter dan 48 (zegge: achtenveertig) uur voor aanvang van Diensten wordt 50% van de totale kosten in rekening
 3. Bij geen annulering voor aanvang van Diensten wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht
 4. Annulering dient te geschieden via de App of telefonisch en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Taiger clinic.

 

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders Taiger clinic zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
 3. Taiger clinic heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
 4. Betaling geschiedt via iDEAL, middels een betaalverzoek, een pinbetaling of in contanten. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de
 5. De factuur dient binnen 7 (zegge: zeven) dagen door Klant te zijn
 6. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Taiger clinic €6,95 (zegge: zes euro en vijfennegentig cent) verzendkosten. Voor bestellingen naar België en Luxemburg vraagt Taiger clinic €12,95 (zegge: twaalf euro en vijfennegentig cent). Indien de bestelling meer dan €200,00 (zegge: tweehonderd euro) artikelen bedraagt zal Taiger clinic geen verzendkosten in rekening
 7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Taiger clinic mede te
 8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag
 9. Indien Taiger clinic besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 11.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 12 Levering

 1. Op het moment dat de bestelling door Taiger clinic is ontvangen, stuurt Taiger clinic de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Taiger clinic kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Taiger clinic binnen Nederland is in beginsel 1 (zegge: één) tot 2 (zegge: twee) werkdagen. Voor bestellingen naar België en Luxemburg is de levertermijn 2 (zegge: twee)
 2. Indien Taiger clinic de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Taiger clinic is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord
 3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Taiger clinic of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit
 5. Taiger clinic bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Taiger clinic kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te
 6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Taiger clinic het recht om:
  1. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
  2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Taiger clinic hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
 • Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
 1. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
 2. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de
 1. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Taiger clinic niet gevergd kan worden, dan wel indien Taiger clinic tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te
 2. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Taiger clinic gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Taiger clinic blijven in het eigendom van Taiger clinic, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Taiger clinic door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Taiger clinic zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Taiger clinic verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Taiger clinic te

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Taiger clinic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen
 2. Voorts is Taiger clinic voor het volgende niet aansprakelijk:
  1. Taiger clinic is niet aansprakelijk voor irritatie, pigmentverschuiving of (verergerde) pigmentatie op huid na de
  2. Taiger clinic is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen behalen van het gewenste resultaat. Taiger clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste
  3. Taiger clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid in verband met o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of
  4. Taiger clinic is niet aansprakelijk voor verbranding aan de huid indien klant instemt met de ingestelde sterkte van het apparaat. De sterkte van het apparaat wordt ten alle tijden in overleg met de klant
 3. Taiger clinic is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel
 4. Klant vrijwaart Taiger clinic voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de
 5. Indien Taiger clinic aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Taiger clinic met betrekking tot haar
 6. De aansprakelijkheid van Taiger clinic is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Taiger clinic niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde
 7. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Taiger clinic.
 8. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of

 

Artikel 15 Beschadiging en/of diefstal

 1. Taiger clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Taiger clinic meldt diefstal altijd bij de
 2. Taiger clinic is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal toegebracht aan de Klant door een

 

Artikel 16 Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon van Taiger clinic te gedragen volgens algemene aanvaarde
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Taiger clinic het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van
 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van Taiger clinic.

 

Artikel 17 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Taiger clinic, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Taiger clinic zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Taiger clinic, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Taiger clinic overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Taiger clinic heeft gemaakt met betrekking tot de

 

Artikel 18 Garantie Producten

 1. Taiger clinic biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Taiger clinic de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig eenmalig kosteloos zal vervangen door het uitreiken van een nieuwe versie van hetzelfde product. Gebreken dienen schriftelijk bij Taiger clinic te worden
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden
 4. De periode van garantie is 7 (zegge: zeven) dagen vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is
 5. Indien Taiger clinic herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Taiger clinic.
 6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de

 

Artikel 19 Garantie Diensten

 1. Taiger clinic garandeert dat zij zich zal inspannen de beautybehandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te
 2. Taiger clinic geeft verder geen garanties voor de geleverde

 

Artikel 20 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Taiger clinic te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Taiger clinic overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft

 

Artikel 21 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Taiger clinic kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 22 Intellectuele eigendom

 1. Taiger clinic behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Taiger clinic van gegevens. Klant zal Taiger clinic vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van

 

Artikel 23 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan hello@taigerclinic.com of telefonisch te melden via +31850041578. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Taiger clinic in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 24 Wijzigingsbeding

 1. Taiger clinic behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Taiger clinic zal Klant hiervan tijdig op de hoogte
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Taiger clinic Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn

 

Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Taiger clinic en haar Klant is Nederlands recht van
 2. Alle geschillen die tussen Taiger clinic en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats

Vragen? Neem vrijblijvend contact op!